СТРАТЕГИЯ за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

  1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720,

 e-mail: ou62@abv.bg

                                                                                            

Свали стратегията за развитие на 62. ОУ „Христо Ботев“
СТРАТЕГИЯ
за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“
за периода 2020-2024 година
Стратегията е разработена от комисия, утвърдена от ПС на училището с Протокол 2/01.10.2020 година след извършен анализ на резултатите от действието на Стратегията 2016-2020 година.
В процеса на изготвянето й са отразени заложените изисквания към училищното образование „Национална програма за развитие: България 2030“ (РМС № 30/20.01.2020 г.), стратегическите документи в системата на предучилищното и училищното образование и тези за развитие на училищното образование в София.
Стратегията е одобрени по чл. 269, ал.1, т.1 от ЗПУО от Обществения съвет(ОС) на училището и е приета в условията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО от Педагогическия съвет (ПС) на училището с Протокол № 2 от 01.10.2020 година.
Стратегията е разработена в съответствие с Методологията за стратегическо планиране на Съвета за административна реформа към Министреския съвет. В нея са отразени специфичните обществените отношения, очакваните резултати от използваните ресурси за постигане качество на образованието и за утвърждаване уникалния облик на 62.ОУ „Христо Ботев“ – София, сред столичните училища при отчитането на специфичното местоположението на училището в квартал Обела и 140-годишната му история и традиции.
Стратегическият документ е с хоризонт от учебната 2020/2021 до учебната 2023/2024 година, а Планът за изпълнението й – 2020/2021 – 2021/2022 учебни години.
1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ (2016-2020):
В резултат от направения анализ на изпълнението на Стратегията 2016-2020 можем да направим следните изводи:
1.1. Напълно са реализирани дейностите по обхващането и задържането в образовани на учениците. Специалното внимание на екипа беше насочено към обхвата на подлежащине на задължително обучение ученици от прилежащия район на училището и на тези, които са в близост до този район. През последните 3 година се разшири значително този обхват с ученици от по-далечни район. През отчетния период е отпаднал от образование 1 ученик, което е по-малко от 1% от всички ученици в училището.
Значително се подобри материалната база и беше направен основен ремонт на сградата на училището, с което се подобриха както материалните условия за работа, така също и средата за възпитание и социализация на учениците.
62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e-mail: ou62@abv.bg
В началото на учебната 2020/2021 броят на учениците е 240, като в началото на отчетния период техния брой е бил 127. Така само за 4 година броят на учениците е удвоен, броят на парлелките – също.
Педагогическият екип се е увеличил двойно, като 65 % от учителите са с ПКС – от 1. до 5.ПКС.
1.2. Частично са реализирани дейностите по осигуряване на среда за извънкласни дейности, като има реноверан физкултурен салон, подобрена среда в двора на училището, но не е осигурена подходяща база за спорт на открито.
Училището разполага с компютри, преносими и стационалри за всеки учител, необходимата техника към тях за водене на успешен образователен процес, но все още няма достатъчно компютърни конфигурации за едновременното обучение на поне две паралелки. Тавя е свързано и с липсата на класни стаи за оборудването на втори компютърен кабинен.
Поради липсата на достатъчно правоспособни учители, желаещи да практикуват професияна си, все още има назначени неправоспособни учители, които имат степен поне професионална квалификация „бакалавър“, но не отговарят напълно за заеманата длъжност. Училището осигурява възможности тези учители да придобият необбходимата допълнителна квалификация.
1.3. Не са осигурени все още условия за столово хранене на над 110 ученици, които посещават следобедните заниманция в целоднемвана организация на учебния ден. Към настоящия момент има условия за едновременното изхранване на до 20 ученици едновременно, което увеличава значително времето да обяд на всечките ученици. Няма стая, която да бъде оборудвана като втори компютърен кабинет. Няма и условия за учителска стая, както и за многофункционален кабинет, който да бъде както за часовете по музика, така и за училищни тържества и срещи. Това налага категоричното дострояване на сградата на училището с оглед осигуряването на условия за едносменен режим на работа и за качествено провеждане на образователния процес по всички учебни предмети. Задължително е изграждането на хранителен комплекс с оглед осигурвяването на най-добри здравно-хигиенни условия за учениците и екипа на училището.
2. МИСИЯ
Ежегодно повишаване обхвата на учениците от 1. до 7.клас от квартал Обеля и от прилежащите до него райони чрез непрекъснатото подобряване качеството на образованието, възпитанието и социализацията на учениците от 62.ОУ „Христо Ботев“ – София.
3. ВИЗИЯ
Подобряване на физическата среда, педагогическия капацитет и другите фактори реализирането на по две паралелки с максимален брой ученици от 1. до 7.клас.
62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e-mail: ou62@abv.bg
4. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ
Основните принципи за функционилането на 62.ОУ „Христо Ботев“ –София са:
4.1. осигуряване на правото на училищно образование на обхванатите в училището ученици;
4.2. ориентираност към интересите, мотивацията и способността за прилагане на компетенциите от ученика/учениците в практиката;
4.3. равен достъп до качествено училищно образование;
4.4. равнопоставеност на всички ученици и недопускане на дискриминация;
4.5. хуманизъм и толерантност;
4.6. иновации и ефективност в педагогическата практика в училището;
4.7. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на институцията;
4.6. позитивизъм и диалогичност във взаимодействието с всички заинтересовани страни.
5. ЦЕЛИ
5.1.Стратегическа цел: Пълен обхват и задържане в качествено образование на постъпилите в училище до завършването на етап/степен на образование.
5.2. Оперативни цели:
5.2.1. Подобряване на физическата среда в училището и модернизация на материално-техническата база, ИКТ в образованието с оглед преминаване на едносменен режим с увеличен брой ученици и паралелки.
5.2.2. Подобряване на капацитета и квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на модерни методи и форми на обучение за практическото ориентиране на знанията, развитието на творческо и креативно мислене у учениците.
5.2.3. Осигуряване на приемственост между класовете/паралелките и етапите на образование в условията на позитивна образователна среда за повишаване на резултатите от образованието на учениците.
5.2.4. Изпълнение на възпитателните функции на образованието в условията на засилено взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни.
5.2.5. Постигане на единство с всички фактори, ангажирани в процеса на социализация на отделния ученик в класа, паралелката, училището.
6. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ:
6.1. Подобряване на физическата среда в училището и модернизация на материално-техническата база, ИКТ в образованието с оглед преминаване на едносменен режим с увеличен брой ученици и паралелки:
6.1.1.пристрояване на сградата а училището с 2 етажа и 1/2 –столова, компютърни кабинети, многофункцинална актова зала;
6.1.2. ремонт и модернизация на спортна площадка;
6.1.3. прилагане на съвременна техника и технологии.
62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e-mail: ou62@abv.bg
6.2.Подобряване на капацитета и квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на модерни методи и форми на обучение за практическото ориентиране на знанията, развитието на творческо и креативно мислене у учениците.
6.2.1. осигуряване условия за актуална допълнителна квалификация на учителите, съобразно ежегодните планове за квалификация;
6.2.2. насърчаване и осигуряване на възможности за участие в квалификации в ЦИУУ за придобиване на ПКС.
6.3. Осигуряване на приемственост между класовете/паралелките и етапите на образование в условията на позитивна образователна среда за повишаване на резултатите от образованието на учениците
6.3.1. дейности по плавен преход и приемственост между детскаградина и 1.клас и 4.-5. Клас
6.3.2. разработване и реализиране на единни изисквания към изграждането и функционилането на позитивната среда в училище
6.4.Изпълнение на възпитателните функции на образованието в условията на засилено взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни.
6.4.1. подобряване на взаимодействието с родителите чрез работата на Училищното настоятелство (УН)
6.4.2. Възпитателни инициативи с участието на родители и общественост във връзка с 140-г от основането на училището
6.4.3.разработване и участие на родителите в изпълнение на дейности по национални програми
6.4.4. подобряване на взаимодействието и ролята на Обществения съвет – ОбС в процеса на подобряване обхвата и качеството на образованието в учили.
6.5. Постигане на единство с всички фактори, ангажирани в процеса на социализация на отделния ученик в класа, паралелката, училището.
6.5.1.единство в изискванията за бързата адаптация към училището на учениците от 1. клас
6.5.2. обследване на учениците/паралелките от 1. клас в процеса на адаптиране към училищното образование
6.5.3. работа със семействата и близката до семейството среда за общи дейности по преодоляването на рискоученици в риск/рискове от отпадане или с ниски образователни резултати на определени ученици
6.5.4. координирани действия с районната администрация и столична община за подобряване на физическата среда, здравословните и екологични условия.
7. ПЛАНИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
Стратегията е със средносрочен характер и се изпълнява с два двегодишни плана. Заложено е първият план да обхване дейностите през финансовата четвъртото тричесечие на 2020 до средата на третото тримесечие на 2022 година, или двете учебни години – 2020/2021 и 2021/2022.
62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e-mail: ou62@abv.bg
Плановете към Стратегията се приемат както следва:
– за периода 2020/2021 и 2021/2022 учебни години – с утвърждаването на Стратегията;
– за периода 2022/2023 и 2023/2024 учебни години- преди началото на учебната 2022/2023 година, след анализ на резултатите от изпълнението на предходния план.
Окончателният отчет за изпълнението на Стратегияута се прави до 15.09.2024 година и се стартира подготовката на стратеията за следващия четиригодишен период. Отчетът се предоставя за обсъждане и приемане от педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет и Училищното настоятелство при 62.ОУ „Христо Ботев“ – София. След това се публикува на официалната страница на училището.
8.ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Оценката на резултатите се прави от комисия, назначена със Заповед на директора на училището и съдържа следните основни елементи:
– Оценка на изпълнението на заложените в Стратегията основна и оперативни цели
– Съответствие на изпълнението с основните принципи на Стратегията
– Изпълнението на двегодишните планове – съответствие между вложените ресурси и постигнатите резултати
– Оценка на постигнатите целеви стойности от изпълнението на отделните дейности
– Перспективи за развитие на институцията в следващия период.