Училищно настоятлство

НА 11.02.2020 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО КЪМ 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ.

На Учредителното събрание се взеха следните решетния:

  1. Учредява се Настоятелство към 62.ОУ „Христо Ботев“ – София, като независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището при спазване на разпоредбите на чл. 306-309 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Приема се Устава на Настоятелството.
  3. Избрат се органи на управление на Настоятелството: трима членове на Съвета на настоятелите  между тях се избра Председателна Съвета на настоятелите
  4. Определи начина за присъединяване съм Настоятелството и размера на членския внос за заявилите желание да бъдат членова на Настоятелството.
  5. Ръководството на 62.ОУ и председателят на Съвета на настоятелите да организират процеса нса вписване на Настоятелството като юридическо лице с нестопанска цел.

 

Настоятелството към 62.ОУ „Христо Ботев“ е в процес на регистрация.