Съобщение за родителите на бъдещи първокласници

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, email: ou62@abv.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ БЪДЕЩИ ПЪРОКЛАСНИЦИ,

Приветстваме Ви на територията на нашето училище с над 140 годишна история, което е основано и винаги е било образователен център за хората от село Обеля, а по-късно – за квартал Обеля на София.

През учебната 2021/2022 година в 62. ОУ „Христо Ботев“ ще бъдат приети 66 ученици в 3 паралелки в първи клас.

Кои сме ние?

62.ОУ „Христо Ботев“ – София, е най-старото училище в района и през 2020 година се навършиха 140 години от основаването му. Създаването му е дело на местните първенци от тогавашното село Обеля, а сградата на училището е на това си място от началото на 20-те години на 20. век на земя, дарена от еврейско семейство.

През последните 3 учебни години има трайна тенденция за следното:

  • Броят на учениците нарасва всяка година с по една паралелка повече в 1. клас сравнено със завършващите 4. клас – т.е. прием в 2 паралелки в 1. клас срещу 1 завършваща в 4 клас.
  • В училището вече се приемат в 1. клас повече и деца, които не са от прилежащия ни район – група четири за кандидатстване, като в настоящата учебна 2020/2021 година година в 1. клас те са 33% от всичките записани в двете паралелки.

Какво Ви предлагаме ние?

  1. УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕБЕН ПЛАН предвижда, освен задължителните учебни часове от раздел А:

1.1. учебните часове от раздел Б – избираеми учебни часове, както следва:

  • още в клас се въвежда изучаването на първи чужд език – английски език – с по 1 час/седмично; с по 1 час/седмично повече над задължителните учебни часове се изучават и учебните предмети български език и литература и математика;
  • от 2. до 4. клас – с по 1 час/седмично продължава допълнителното обучение над задължителните учебни часове по български език и литература, математика и английски език.

1.2. от раздел В – факултативни учебни часове – приетите в 1.клас през учебната 2021/2022 година ученици от 4. клас могат да изучават по 1 час/седмично втори чужд език – руски език, който ще продължи да се изучава и в прогимназията.

  1. Осигурена е ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН за учениците от начален етап, като броят на групите се определя въз основа на писмено заявеното желание от родителите. За учениците от 1.клас се формират толкова групи, колкото са паралелките в 1.клас.
  2. Групите за ИЗВЪНКАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ, в които могат да се включат ученици от начален етап, се формират ежегодно според интересите на учениците. През настоящата учебна година тези групи са по български език и литература, математика и информационни технологии. При заявен интерес през следващата учебна година можем да разкрием в начален етап и групи по спорт и изкуства. За участието си в тези групи учениците не заплащат такси.
  3. МАТЕРИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ в училището осигуряват възможности при спазването на всички хигиенни условия в здравословна среда:

4.1. Сградата на училището е ремонтирана по проект на Столична община със средства по ОП „Региони в растеж“ през 2019 година.

4.2. Физкултурният ни салон е ремонтиран и добре оборудван за изпълнение на учебната програма в пълен обем. За нуждите на обучението ползваме и площадката непосредствено до двора на училището, която през финансовата 2021 година ще бъде реновирана със средства по проект на Столична община и с наши средства.

4.3. Всяка класна стая е оборудвана с компютърна конфигурация за работа в електронна среда.

4.2. Имаме два компютърни кабинета, което осигурява образованието на по две групи от по 12 ученици едновременно.

4.4. В училището има столово хранене и лавка. На учениците от начален етап е осигурена ежедневно безплатна закуска.

Добре дошли при нас!

Чакаме Ви да продължим традициите и да пишем новата история на 62. ОУ „Христо Ботев“ – София.