Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 14.09.2021

Свикване на обществен съвет на 23.09.2021 от 17:00 в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Съгласуване на учебни планове на ИФО
  2. Участване в приемане на етичен кодекс на училищната общност
  3. Разни