Свикване на обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 12.09.2022 г. /вторник/ от 12.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

  1. Съгласуване на индивидуален учебен план на ученик на комбинирана форма на обучение.
  2. Съобщения.