С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 14.10.2022 г. /петък/ от 14.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета за касово изпълнение за III-то тримесечие на 2022 г.
  2. Съобщения.