Свикване на обществен съвет

На 15.12.2022 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на вида на закуската за начален етап.
  2. Съобщения.