Свикване на обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 12.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета за изпълнение на бюджета за 2022 г.
  2. Съобщения.