Свикване на обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 23.03.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

 

  1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 г.
  2. Съгласуване избора на учебници за 1, 2, 5 и 6 клас за учебната 2023/2024 г.
  3. Съобщения.