За родителите на бъдещите първокласници

Прием 1- ви клас 2023/2024 учебна година

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г. С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar. На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас. От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище. На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас. Указания за кандидатстване през системата kg.sofia.bg Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община Решение на Столичния общински съвет План-прием на 62. ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023-2024 г. В 62. ОУ е създадена училищна комисия, която при необходимост ще съдейства за актуализиране на профилите и заявяване на кандидатури.  

Прием 1- ви клас 2022/2023 учебна година

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar Указания за кандидатстване през системата kg.sofia.bg ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас 2022-2023 Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община Решение на Столичния общински съвет План-прием на 62. ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022-2023г. В 62. ОУ е създадена училищна комисия, която ще извършва всички дейности по приема на учениците.