Свикване на обществен съвет

На 25.04.2023 г.  от 17.30 часа ще се проведе заседания на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета за касово изпълнение за I-во тримесечие на 2023 г.
  2.  Одобряване на актуализираната Стратегия за развитие на 62. ОУ „Христо Ботев“.
  3. Съобщения.