Заседание на Обществения съвет

На 14.07.2023 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета за касово изпълнение за II-ро тримесечие на 2023 г.
  2. Съобщения.