Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  1. ОУ „Христо Ботев“ участва по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Училището взе участие по Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

В рамките на проекта бяха предоставени на училището 25 технически устройства за подпомагане на обучението от разстояние в електронна среда.