Свикване на обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 25.01.2024 г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета на бюджета за 2023 г.
  2. Съгласуване на училищния План-прием на 62. ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2024/2025 г. – 1 и 5 клас.
  3. Съобщения.

 

Дата на публикуване 14.01.2024