Свикване на обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 12.03.2024 г. /вторник/ от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

1. Съгласуване на избора на учебници за първи и трети клас за учебната 2024/2025 г.
2. Съобщения.