СТРАТЕГИЯ за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720,  e-mail: ou62@abv.bg                                                                                                                                                                                                      СТРАТЕГИЯ                                              за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“                                                          за периода 2020-2024 година                    Стратегията е разработена от Read More …